Warunki Ogólne

Bezpłatna roczna subskrypcja usługi aktualizacji map.

Poniżej przedstawiono warunki korzystania z Promocji.

Warunki ogólne

1. Organizatorem promocji jest zarejestrowana Polsce firma TomTom Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą przy ul. Marynarskej 15, 02-674 Warszawa. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod numerem telefonu 22 349 15 98 lub poprzez adres mailowy tomtom@aktualizujmape.pl .

2. W Promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce, z wykluczeniem pracowników Organizatora oraz ich najbliższych rodzin, jego przedstawicieli oraz wszelkich osób zaangażowanych zawodowo w niniejszą Promocję i/lub związanych zawodowo z Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania przez uczestników warunków uczestnictwa w Promocji oraz ich tożsamości.

3. Oferta dotyczy rocznej subskrypcji usługi aktualizacji map wyłącznie dla klientów TomTom Polska, którzy zakupili urządzenie TomTom Start 20 CEE w sklepach Selgros i Neonet w ofercie promocyjnej (zwane dalej "Produktem Promocyjnym") w okresie od od 15.09 do 31.10.2015 roku.

 

Numer artykułu

 

Kod EAN

Nazwa produktu / SKU

1EN4.030.01

636926049481

Start 20 CEE

 

4.Rejestracji należy dokonać w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego, LECZ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30 listopada 2015 ROKU do godziny 23:59. W celu weryfikacji daty zakupu oraz ważności wniosku należy przedstawić dowód zakupu. Prosimy pamiętać, że nie ma możliwości skorzystania z oferty po upływie trzydziestu (30) dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego.

5. Aby skorzystać z promocyjnej subskrypcji usługi aktualizacji map, należy zarejestrować udział w promocji na stronie www.aktualizujmape.pl oraz wypełnić dokładnie formularz. Do rejestracji będzie potrzebny ważny adres e-mail. Należy pamiętać, że po upływie 30 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego wypełnienie formularza online zostanie odrzucone.

6. Po dokonaniu rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca zgłoszenie oraz dalsze instrukcje zawierające informację na jaki adres należy wysłać kod EAN/kod kreskowy znajdujący się na opakowaniu.

7. Wnioski otrzymane po: (i) upływie trzydziestu (30) dni od daty zakupu; lub (ii) po 30 listopada 2015 roku nie będą przetwarzane.

8. Po wypełnieniu zgłoszenia oraz po otrzymaniu i sprawdzeniu dowodu zakupu oraz kodu EAN/kodu kreskowego, w ciągu 14 dni uczestnik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą kod aktywacyjny rocznej subskrypcji usługi aktualizacji map.

9. Aby skorzystać z promocyjnej subskrypcji usługi aktualizacji map, należy podłączyć urządzenie do komputera i przez serwis TomTom Home zrealizować kod w ciągu 30 dni od daty otrzymania kodu. Ostateczny termin aktywacji kodu promocyjnego rocznej subskrypcji usługi aktualizacji map upływa 30 grudnia 2015 roku.

10. Udział w Promocji nie wiąże się z żadnym zakupem (poza zakupem odpowiedniego produktu TomTom wyszczególnionego w ustępie 3 powyżej). Udział w Promocji nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania żadnych opłat za wyjątkiem kosztów ponoszonych w związku z połączeniem internetowym. Uczestnik jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów wynikających z udziału w Promocji, takich jak koszty dostępu do internetu oraz koszty pozostałe.

11. Z niniejszej oferty można skorzystać wyłącznie online poprzez wejście na stronę internetową www.aktualizujmape.pl i nie można jej łączyć z innymi ofertami lub promocjami.

12. O ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Organizator nie odpowiada za zawartość stron internetowych, do których odsyłają łącza zewnętrzne.

13. O ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, uszkodzone lub nieprawidłowo przesłane winsoki, jak również nie odpowiada za opóźnione lub nieprawidłowo przesłane kody subskrypcji usług aktualizacji map, za wyjątkiem umyślnego działania ze strony Organizatora lub jego przedstawicieli.

14. Potwierdzenie nadania nie stanowi potwierdzenia odbioru.

15. Jedno gospodarstwo domowe ma prawo do maksymalnie dwóch wniosków. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia oraz wstrzymania wniosków w jego opinii fałszywych. W przypadku uznania wniosku za fałszywy, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń wobec osób powiązanych z wnioskiem.

16. Dane osobowe udostępnione na potrzeby skorzystania z niniejszej oferty mogą być przetwarzane przez Organizatora na terenie Polski, wyłącznie w celu przetwarzania i przeprowadzenia niniejszej oferty, dla celów marketingowych (marketing bezpośredni) i analizy kontroli jakości, prowadzenia badań rynku i poprawy produktów i/lub usług Organizatora. Akceptacja niniejszych warunków ogólnych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyżej zdefiniowany sposób. Organizator i jego pośrednicy są odpowiedzialni za przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestników oraz za przechowywanie ich zgody na wymienione wyżej działania. Uczestnicy mają prawo do uzyskania informacji o swoich danych i – jeśli to konieczne – sprostowania lub usunięcia swoich danych przechowywanych przez Organizatora. Wnioski w tej sprawie należy przesyłać na adres Organizatora: [privacy@tomtom.com]. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez firmę TomTom są dostępne na stronie www.tomtom.com/privacy.

17. Niniejsze warunki ogólne oraz pozostałe instrukcje Organizatora stanowią pełną umowę pomiędzy uczestnikami i Organizatorem, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy uczestnikami i Organizatorem. Jeżeli jakikolwiek punkt niniejszych warunków ogólnych zostanie uznany przez właściwy sąd za nieważny, pozostałe postanowienia warunków ogólnych zachowują swoją pełną moc.

18. Udział w promocji oznacza zgodę na niniejsze warunki ogólne, które od tej chwili stają się wiążące dla uczestników oraz Organizatora.

19. Niniejsze warunki ogólne są zawarte i interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem polskim, a wszelkie spory będą podlegać jurysdykcji niewyłącznej sądów w Warszawie.